Paneliści

dr Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się autentycznym reprezentantem środowisk gospodarczych zrzeszając ponad 150 organizacji, a poprzez nie kilkaset tysięcy firm. W latach 2008-2016 obejmował stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES – Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli, czym umocnił pozycję polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. W latach 2002 – 2003 jako prezes Tel-Energo S.A. oraz NOM Sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. W 1992 r. został powołany nas stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989-1993 r. był posłem na Sejm RP. W latach osiemdziesiątych działał strukturach demokratycznej opozycji (działał w niezależnych strukturach oświatowych i wydawniczych, a także współtworzył Towarzystwo Gospodarcze w Warszawie oraz Akcję Gospodarczą). Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Jest odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Uśmiechu.

dr Jerzy Baehr

Współzałożyciel i partner zarządzający w kancelarii WKB.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w Oxfordzie, Lejdzie i Trydencie. W 1992 roku obronił pracę doktorską na temat prywatyzacji. W latach 1985-1999 pracował jako wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek zarządu Associated European Energy Consultants – stowarzyszenia europejskich kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w zagadnieniach sektora energetycznego.

Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, prywatyzacji, prawa zamówień publicznych, prawa antymonopolowego i prawa komunalnego. Jest współautorem bardzo cenionych komentarzy do prawa energetycznego i ustawy prawo o zamówieniach publicznych, a także publikacji z dziedziny prywatyzacji i prawa konkurencji. Był wielokrotnie angażowany w prace parlamentarne związane z nowelizacją prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz prace nad pakietem nuklearnym. Kierował projektami realizowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o grant Banku Światowego. Opiniodawca Rady Przekształceń Własnościowych przy Premierze oraz członek wielu rad nadzorczych.

Maria Bakalarczyk

Główny Specjalista ds. Ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w latach 2000-2015 r.

Była doradcą  w zakresie ekonomiczno-prawnym. Brała czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu branżowych aktów prawnych.

Koordynowała pracę Zespołów doradczych i specjalistów IGWP (prawny, ekonomiczny, specjaliści branżowi z dziedziny ekonomiczno-księgowej).

Wieloletni wykładowca szkoleń IGWP z zakresu ekonomiczno-księgowego, w tym głównie w obszarach taryfikacji, planowania i rozwiązań finansowo-księgowych.

Autorka pierwszego  podręcznika ustalania taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, materiałów monograficznych oraz wielu publikacji dotyczących tematyki branżowej w Biuletynach Informacyjnych IGWP i prasie specjalistycznej.

Obecnie na emeryturze.

Waldemar Bicz

Prezes Zarządu, Dyrektor Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Inżynierii Środowiska (1975r.), specjalista zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów. Ukończył Studia Podyplomowe w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowym. Zatrudniony w  Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodzku od 1976r. w dziale eksploatacji.  Od  1984r. zastępca dyrektora ds. eksploatacji, a następnie dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodzku. W roku 2006 otrzymał tytuł Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Od 2002r. prezes spółki „ Wodociągi Kłodzkie”. W latach 2011 – 2014 zatrudniony w Poltegor Instytut we Wrocławiu i od roku 2014  ponownie w spółce „ Wodociągi Kłodzkie” na stanowisku prezesa zarządu , dyrektora spółki.

Współautor referatów konferencyjnych i  pierwszego wydania Poradnika Operatora Oczyszczalni Ścieków( PZITS 1995) . W okresie pracy w Instytucie Poltegor – Wrocław otrzymał zloty medal za opracowania  naukowo – badawcze oraz prace innowacyjne zgłoszone na światową  wystawę wynalazków w Brukseli (2015) i Pittsburghu ( 2016). Pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej IGWP. Zaangażowany w prace  samorządu lokalnego miasta Kłodzka i Powiatu Kłodzkiego. Pełni funkcję Radnego Powiatu 2 kadencję.

dr Paweł Chudziński

Prezes Zarządu Aquanet S.A. w Poznaniu

Absolwent Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika, specjalizacja Systemy i Urządzenia Energetyczne. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1990-1998 pełnił funkcje Radnego Miasta Poznania w tym Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W latach 1985 – 1995 zatrudniony w H. Cegielski Poznań S.A. pełniąc między innymi funkcje zastępcy Szefa Biura Restrukturyzacji. Od 1995 roku w Aquanet w tym od 1998 roku członek zarządu a od 1999 Prezes Zarządu. Twórca metody benchmarkingowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym Autor wielu publikacji do miesięczników branżowych takich jak: „Wodociągi i Kanalizacja” i „Kierunek Wod-Kan”. Przewodniczącej Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Były członek Rady Nadzorczej Fasing – Katowice oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej „H. Cegielski Poznań S.A” a także były Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wyróżniony w ramach Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, jako współautor książki pt.:” Prywatyzacja gospodarki komunalnej – dlaczego tak, dlaczego nie”. Autor rozprawy doktorskiej pt.: „Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwach wodociągowych”. Zjazd Filozoficzny Poznań 2015 „Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem z punktu widzenia etyki biznesu. „Benchmarking kosztów w zarządzaniu wartością w przedsiębiorstwie wodociągowym w Polsce” – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013. Współautor książek „Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne” (2016) oraz „Zielony controlling i finanse. Studium przypadków” (2016).

Stanisław Drzewiecki

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową związał z branżą wodociągowo-kanalizacyjną, zaczynając pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na stanowisku kierownika Działu Eksploatacji. Po przyjeździe do Bydgoszczy od 1988 r. podjął pracę w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, gdzie zajmował się projektowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a w 1995 roku – w wodociągach miejskich na stanowisku kierownika Działu Techniczno-Inwestycyjnego. W 1997 wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy. We wrześniu 1999 został powołany do Zarządu MWiK, w którym do dzisiaj pełni funkcję Dyrektora Naczelnego – Prezesa Zarządu. W latach 2002-2012 kierował modernizacją całego bydgoskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach dwóch projektów inwestycyjnych: Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny (BSWiK) i Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II (BSWiK II). W tym czasie zrealizowano łącznie 31 zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy wodociągowej i kanalizacyjnej infrastruktury technicznej. Równolegle z pracą zawodową pełnił wiele funkcji w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W latach 2002-2012 był członkiem Rady Izby, w tym w latach 2004-2006 wiceprezesem, a w latach 2006-2011 prezesem Izby. Ponadto w okresie 2005 – 2006 był członkiem Zarządu Spółki Wodnej Kapuściska.

prof. dr hab. inż. Marek Gromiec

Ekspert ONZ, dr habilitowany nauk technicznych, urodzony w Warszawie,  jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, na której jest przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Wykłada w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej  i na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również studia wyższe z dziedziny inżynierii środowiska na Uniwersytecie Teksasu w Austin i jako profesor wizytujący prowadził tam wykłady z modelowania zasobów wodnych oraz pracował w amerykańskim Centrum Badań Zasobów Wodnych. Był też członkiem Komitetu Wspólnego Amerykańskiego Funduszu im. M. Curie – Skłodowskiej oraz Zarządu Dyrektorów Wschodni Europejskiego Konsorcjum Biznesu Środowiska w Waszyngtonie DC. W 2015 roku został wybrany członkiem prestiżowej amerykańskiej Akademii Wybitnych Absolwentów Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Jest członkiem amerykańskiej Federacji Środowiska Wodnego (WEF) i międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Nagród Światowych za Innowacje Woda-Energia (WEX). W kraju pracował w IMGW w Warszawie jako kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Pełnomocnik Dyrektora. Był prezesem Zarządu firmy Envirotex, przewodniczącym Rady EkoFunduszu oraz członkiem Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Pełnił funkcje: doradcy Ministra Środowiska, przewodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej (przez dwie kadencje), przewodniczącego Zespołu Ochrony Środowiska KBN, wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, sekretarza i członka Prezydium Państwowej Rady Ochrony Środowiska,   wiceprzewodniczącego Komitetu Badań nad Zagrożeniami związanymi z Wodą przy Prezydium PAN. Był stałym doradcą Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów  Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP oraz przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Gospodarki Wodnej Komisji Środowiska Senatu RP. Obecnie jest członkiem Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN,  przewodniczącym Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego  Gospodarki Wodnej SITWM NOT, przewodniczącym Zespołu ds. Gospodarki Wodnej Rady Programowo-Naukowej PIG „Ekorozwój” i przewodniczącym Kapituły „Zielony Laur”. Za granicą pracował w ośrodkach naukowych i uniwersytetach w USA, Japonii, Tajlandii, Birmie, Austrii, Finlandii i Norwegii. Realizował projekty z ramienia UN HABITAT, UNIDO oraz CCMS NATO, wchodził w skład Komisji Hydrologii WMO. Jest laureatem nagród międzynarodowych, takich jak: Złoty Medal Wodny w Cannes, Szwedzka Nagroda Wodna Morza Bałtyckiego, Nagroda Wodna Grand Prix Cannes, Złota Nagroda Wodna Culligana.

dr Krzysztof Głuc

Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, gospodarki komunalnej i samorządu terytorialnego. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2008-2017 Wiceprezes Zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi. Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką komunalną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 24.I.2010-24.I.2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich

Od 1964 roku zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, początkowo na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, a następnie na Wydziale Inżynierii Środowiska. Nadal współpracuję z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, jako specjalista w dziedzinie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Autor lub współautor kilkunastu książek i podręczników przeznaczonych dla projektantów i eksploatatorów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, jak też dla studentów z Wydziałów Inżynierii Środowiska. Ponadto autor ponad 200 artykułów  i referatów wygłaszanych na konferencja branżowych.
Promotor 12 prac doktorskich oraz recenzent kilkunastu prac doktorskich i habilitacyjnych, jak też ponad 200 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Beata Jilek

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej kierunku Inżynieria Środowiska. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, a następnie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze. Przez okres 55 lat pracy zawodowej związana była nieprzerwanie z wodociągami, w których przeszła przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, od inspektora do dyrektora naczelnego i prezesa Spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, pełniąc tę funkcję przez 32 lata. Od lipca 2017 r. na emeryturze. Członek Rady Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wielu organizacji branżowych. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniona wieloma odznakami branżowymi.

Ewa Kamieńska

Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zenon Kiczka

Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej

Kieruje także pracami Zespołu Ekspertów Komitetu, dla którego należy 67 członków, w tym 36 Prezydentów miast, Inicjator powołania Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich jako platformy eksponowania wiedzy i doświadczeń organizacji i instytucji zajmujących się tą problematyką. W ramach Komitetu powołał Platformę Współpracy Międzynarodowej,  której zadaniem jest absorpcja wiedzy z organizacji funkcjonujących w wymiarze ponadnarodowym (CEEP Bruksela) i narodowym (VKU Berlin i FN SEM Paryż)  i jej wykorzystanie, po przetworzeniu w warunkach polskich, na kierunku wschodnim (Ukraina, Białoruś). Powołał w ramach Platformy Polsko – Ukraiński Klubu Biznesu, dla konsolidacji działań najważniejszych Interesariuszy rozwoju gospodarczego miast: samorządu terytorialnego, biznesu i sektora nauki. Organizator konferencji i seminariów w ramach Akademii Rozwoju Gospodarczego Miast, w tym międzynarodowych, w tym w Łucku, Tarnopolu, Kijowie. Realizator projektów wykorzystujących fundusze strukturalne. Autor specjalistycznych opracowań, m.in.: „Miasto i Gospodarka” , „Gospodarka 4,0 w inteligentnych miastach i gospodarkach miejskich oraz inteligentnych przedsiębiorstwach” oraz: „Model Rozwoju Gospodarczego Miasta” jako merytorycznej podstawy działania Sieci Wsparcia.

Jan Kubień

Jest absolwentem Technikum Budowlanego w Cieszynie oraz Akademii Ekonomicznej im, Karola Adamieckiego w Katowicach (Wydział Przemysłu, kierunek Zarządzanie i organizacja produkcji). Od listopada 1965r. pracował w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.. Przeszedł kolejno różne stanowiska, począwszy od starszego technika, poprzez kierownika działu technicznego, zastępcę dyrektora ds. technicznych po dyrektora generalnego. Obecnie na emeryturze.

Członek Honorowy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Kazimierz Kujda

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Andrzej Kulon

Zastępca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Politechnika Warszawska

Funkcje: Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej; członek Centralnej Komisji ds. tytułów i stopni naukowych.

Przynależność do organizacji naukowych i zawodowych, działalność organizacyjna. Vice przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; przewodniczący  Sekcji Inżynieria Sanitarna KILiW PAN; członek International Water Assocation, Global Water Partnership; ekspert w Narodowym Centrum  Nauki i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; członek Rad Redakcyjnych Wydawnictw KILiW PAN, czasopism Wodociągi i Kanalizacje, Inżynieria Bezwykopowa, Technologia Wody; członek Komisji ds. Bezp. Zdrowotnego Wody przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej GIS; członek i rzeczoznawca PZiTS; Rzeczoznawca MSZNiL w zakresie ochrony wód pow. i gosp. Wodnej; vice przewodniczący Rady Ekspertów przy MPWiK w Warszawie. Ponadto współorganizator wielu konferencji, seminariów i szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw wod-kan. oraz przewodniczący komitetów naukowych kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych.

Obszar badań. Tworzenie i utrzymanie standardów jakości usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, badania i ocena niezawodności i ryzyka systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, badania i ocena rozwiązań materiałowo–konstrukcyjnych do budowy i odnowy systemów dystrybucji wody i sieci kanalizacyjnych, badania wpływu materiałów na jakość wody, planowanie systemów monitorowania układów dystrybucji wody i sieci kanalizacyjnych oraz ich modelowanie, zarządzanie jakością i ciśnieniem wody w systemach wodociągowych, rozwój i wdrażanie GIS do zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, tworzenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną przedsiębiorstw wod-kan.

Dorobek naukowy. Autor lub współautor ponad 210 opublikowanych prac, w tym 9 monografii naukowych, 2 podręczników i 2 skryptów dla studentów oraz ponad 140 prac nie opublikowanych (projekty nauk-badawcze i badawczo-rozwojowe we współpracy w „przemysłem”, ekspertyzy, opinie itp.).

Ryszard Langer

Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie od 2013 r.
Do 31.03.2017 r.  pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, której rozwojem kierował przez 18 lat, tworząc firmę stabilną finansowo, wykorzystującą najlepsze technologie, realizującą wielomilionowe inwestycje, zarządzaną w sposób nowoczesny, zgodnie z obecnymi trendami rynkowymi. W ramach pracy w sektorze gospodarki komunalnej zarządzał szeregiem kluczowych projektów inwestycyjnych m.in.: modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” wraz z  budową Stacji Termicznej Utylizacji Osadów, udoskonalaniem zakładów uzdatniania wody oraz wdrażaniem wielu programów rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także nadzorował  budowę  największego pod względem wydajności Zakładu Termicznego Przekształcania  Odpadów w Polsce. Karierę zawodową rozpoczynał w 1978 r., podejmując pracę w jednej z największych fabryk przemysłu maszynowego w Polsce południowej – Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury im. St. Szadkowskiego w Krakowie. Przez 20 lat zdobywał doświadczenie (m.in. w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, stosowania metod organizacji i zarządzania, udoskonalania rozwoju zawodowego pracowników), dzięki któremu w latach 90-tych został Członkiem Zarządu, a później objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Jest absolwentem Wydziału Technologii i Mechanizacji Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Swoją wiedzę poszerzał podejmując studia podyplomowe m.in. na Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uznanie za jego styl działania i osobowość potwierdzają liczne nagrody i tytuły przyznawane przez środowiska branżowe, biznesowe, a także naukowe. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, tytułem Ambasadora Fair Play w Biznesie, przyznawanym osobowościom polskiego biznesu, postaciom szczególnie zasłużonym w dziele propagowania idei etyki w działalności gospodarczej, a także tytułem Krakowianina  Roku 2014 w kategorii biznes za skuteczność w prowadzeniu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Najbardziej znany i ceniony  specjalista i autorytet w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. W latach 19921996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od ponad 39 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Józef Natonek

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie.

Menedżer i pasjonat zarządzania. Absolwent Politechniki Śląskiej, Studiów Executive MBA (Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie), studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania firmą (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Studiów menedżerskich (Wyższa Szkoła Bankowa). W branży wodociągowej jest liderem i pionierem zmian organizacyjnych
w zakresie systemów wynagrodzeń (jako pierwszy na Śląsku doprowadził do likwidacji gratyfikacji jubileuszowych i dodatku stażowego), oraz wartościowania stanowisk pracy. Cały czas wspiera procesy zmian technologicznych i zarządzania – jako inicjator i twórca Śniadań Szefów integruje środowisko wodociągowo – kanalizacyjne, współtworzy analizy branżowe, kształtuje działania związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku firmy monopolistycznej. Odważnie prowadzi działania marketingowe nastawione na realizacje założonego celu. Posiada duże doświadczenie negocjacyjne ze związkami zawodowymi, pracownikami, firmami podwykonawczym (zrealizowane inwestycje na kwotę ponad 320 milionów).

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego.

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki

W roku 1983 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, na tej samej uczelni się doktoryzował (1996) oraz habilitował (2016). Pracował  w przedsiębiorstwach wykonawczych, obecnie jest adiunktem w Instytucie Zaopatrzenia w  Wodę i Ochrony Środowiska PK, specjalność – oczyszczanie wody i ścieków. Opublikował ponad 120 artykułów, przede wszystkim z zakresu oczyszczania wody i ścieków, ponad połowa z nich w językach obcych. Jednocześnie jest uprawnionym projektantem, autorem bądź współautorem projektów kilkudziesięciu zrealizowanych modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody. W latach 1998-1999 oraz 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, w roku 2016 został wybrany dziekanem Wydziału. Od roku 2004 wykłada także na Politechnice Królewskiej w Sztokholmie, w latach 2000-2014 prowadził wykłady na uczelniach niemieckich, włoskich i szwajcarskich.

dr inż. Tadeusz Rzepecki

Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z branżą wodociągowo-kanalizacyjną związany jest od ponad 30 lat, a jego działalność w zakresie ochrony środowiska sięga niemal ćwierćwiecza.

Jest aktywnym członkiem organizacji zawodowych i społecznych.

Pan Tadeusz Rzepecki od 2012 r. jest biegłym sądowym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska, inżynierii sanitarnej, wychowawcą młodzieży, nauczycielem akademickim. Wykłada na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, a także na wielu kursach specjalistycznych i konferencjach o tematyce wodno-ściekowej. Jest audytorem systemów jakości i systemów zarządzania środowiskiem, a także systemów jakości w laboratoriach badawczych. Jako ekspert Krajowej Izby Gospodarczej brał udział w pracach komisji i podkomisji sejmowych w procesie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w latach 2005 i 2006, aktualnie jako ekspert Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” bierze udział w pracach legislacyjnych w procesie nowelizacji ustawy. Szkolił setki osób na kursach w zakresie oszczędności energii oraz w zakresie urządzeń przyjaznych środowisku. Ukończył trzykrotnie studia podyplomowe – Drgania mechaniczne i akustyczne w przemyśle (AGH 1985/86), Energia i Środowisko (AGH i TEMPUS 1993/1994), Ochrona środowiska w terenach zurbanizowanych (Politechnika Krakowska 1998/1999).

prof. dr hab. inż. Marek Sozański

Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska PP (od 1990r. do 2012r.). Prodziekan na Wydziale Budownictwa Lądowego PP (1990÷1993r.). Prodziekan na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PP (1993÷1996r.)

Przynależność do organizacji naukowych i zawodowych, działalność organizacyjna, obecnie: Członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN; członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; vice-prezes Oddziału Poznańskiego PZITS; członek Sekcji Zaopatrzenia w Wodę Zarządu Głównego PZITS; członek Rady Ekspertów MPWiK m.st. Warszawy; członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska”; członek Komitetu Naukowego Ogólnokrajowej Konferencji pt. „Aktualne Zagadnienia w Uzdatnianiu i Dystrybucji Wody”; przewodniczący Sądu Konkursowego Złotego Medalu MTP na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO.

Obszar badań: Planowanie eksperymentu, modelowe urządzenia i instalacje do badania procesów oraz systemów technologicznych uzdatniania wody, zasady podobieństwa, ocena efektu skalowego; identyfikacja, modelowanie i optymalizacja procesów uzdatniania i odnowy wody, w tym głównie koagulacji, filtracji pospiesznej, chemicznego utleniania oraz biologicznie aktywnych filtrów węglowych; wysokoefektywne systemy uzdatniania wód powierzchniowych oparte na idei tworzenia „wielostopniowych barier” technologicznych w stosunku do mikroorganizmów i zanieczyszczeń chemicznych; odżelazianie i odmanganianie wód podziemnych w oksydacyjnych złożach filtrów pospiesznych; technologia odwadniania i unieszkodliwiania osadów i popłuczyn z zakładów uzdatniania wody; badanie zależności przyczynowo-skutkowych między składem domieszek wody oraz technologią jej uzdatniania, a właściwościami struktury powstających osadów oraz charakterystykami ich odwadniania i płynięcia; właściwości reologiczne i charakterystyki płynięcia uwodnionych osadów powstających w procesach oczyszczania wody i ścieków, optymalizacja transportu hydraulicznego.

Dorobek naukowy: 2 książki, 6 monografii, 2 patenty oraz ponad 200 publikacji i referatów, zamieszczonych m.in. w czasopismach Archiwum Hydrotechniki, Environment Protection Engineering, Archiwum Ochrony Środowiska, Ozone Science and Engineering, Environmental Technology, Water Science and Technology, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Gospodarka Wodna, Przegląd Komunalny, Rynek Instalacyjny, Inżynieria i Ochrona Środowiska oraz na Światowych Kongresach: The 4-th World Filtration Congress, Antwerpen, Belgium 1986, The 9-th Ozone World Congress, New York, USA 1989, The 14-th Ozone World Congress, Dearborn, Michigan, USA 1999, a także na wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Maciej Szambelańczyk

Partner w kancelarii WKB.

Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, a także w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora komunalnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Gospodarczego.

Posiada również szerokie doświadczenie w prawie handlowym oraz zagadnieniach związanych z procesami restrukturyzacyjnymi spółek, a także w prawie obrotu nieruchomościami. Brał udział, jako reprezentant towarzystw branżowych, w pracach sejmowych dotyczących wdrożenia pakietu legislacyjnego dotyczącego budowy elektrowni jądrowych w Polsce oraz nowelizacji kodeksu cywilnego (w zakresie służebności przesyłu).

Antoni Tokarczuk

Urodzony w 1951 roku w Nowej Wsi Lęborskiej, socjolog, absolwent KUL, 1974. W latach 1974-1981 pracował jako socjolog w zakładach przemysłowych, od 1975 w Zakładach Rowerowych w Bydgoszczy. Działacz NSZZ ”Solidarność”. W latach 1989-1993 Senator RP (Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Polityki Społecznej), Wojewoda Bydgoski i Poseł RP (Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej). Dyrektor Naczelny, Prezes „Budopol” SA w Bydgoszczy. Minister Środowiska w latach 1999-2001. Radny,  Dyrektor Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (2004 – 2011). Członek rady nadzorczej Aquanet S.A. w Poznaniu. Zastępca dyrektora WORD w Bydgoszczy (2012 – 2015). Obecnie Dyrektor Zarządzający Segmentu Odnawialnych Źródeł Energii Enea Wytwarzanie.  Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor książki: „Mój czas. Flirty z Historią”. Instytut Pamięci Narodowej. Warszawa 2017.

Henryk Tomaszewski

Prezes Zarządu PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Mgr, absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ma ponad trzydziestopięcioletnie doświadczenie w kierowaniu sprawami gospodarki komunalnej. Przepracował w przedsiębiorstwie wodociągowym łącznie 28 lat. Jest prezesem zarządu PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. od 20 lat. W wyniku zrealizowanej autorskiej restrukturyzacji spółki  i konsekwentnego wprowadzenia zasad efektywnego zarządzania zmienił poważnie zadłużoną spółkę w podmiot sprawnie funkcjonujący, przynoszący zyski i powszechne uznanie  i zadowolenie klientów. Przeprowadzone zmiany umożliwiły samodzielną realizację przez spółkę, jako beneficjenta końcowego, szeregu projektów inwestycyjnych przy pozyskaniu dotacji UE w kwocie ponad 170 mln zł. Jest doświadczonym i wyróżniającym się w polskim środowisku wodociągowym menadżerem, posiadającym pełną znajomość problematyki organizacyjnej, ekonomicznej  i prawnej przedsiębiorstw wod. – kan. Ukończył wiele kursów z zakresu zarządzania i finansów przedsiębiorstw, a także zdobył tytuł trenera w zakresie stosowania standardów usług w branży wod. – kan. Konsultant i współinicjator wielu przepisów prawnych istotnych dla branży. Autor referatów prezentowanych na branżowych konferencjach. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za dotychczasową działalność zawodową. Wieloletni członek Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, członek zespołu ekonomiczno – prawnego IGWP,  współzałożyciel i  członek stowarzyszenia – Pomorskie Forum Wodociągowe. Od lat aktywnie  organizuje i wspiera działalność charytatywną, szczególnie na rzecz niepełnosprawnych i chorych. Wieloletni członek Lions Club Gdynia.

Roman Wiertelak

Inżynier, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych: w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim
i w specjalności technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków na Politechnice Poznańskiej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu gospodarką wodociągową i kanalizacyjną. W latach 1991 do 2015 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Kaliszu. Przez kilkanaście lat był również członkiem Zarządu i Prezesem Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, która wybudowała i eksploatowała oczyszczalnię ścieków dla Kalisza i okolicznych miejscowości.
Jest współzałożycielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i jej pierwszym Prezesem. Funkcję tę pełnił od 1992 do 2004 roku. Autor kilkunastu artykułów o tematyce związanej 
z branżą wodociągową i kanalizacyjną. Obecnie jest ekspertem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Józef Wiśniewski

Z wykształcenia prawnik, od 1970r. piastował kierownicze stanowiska w administracji państwowej. W latach 1971-1980 Wiceprezydent Miasta Bydgoszcz. W 1980r. został dyrektorem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy i od tego momentu związał się z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Był inspiratorem powołania Krajowego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Bydgoszczy i do 1989r. pełnił funkcję jego dyrektora. Pan Wiśniewski jest inicjatorem powołania Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i jej wieloletnim dyrektorem. Jest Prezesem Honorowym Zarządu Okręgowego PZMOT oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Obecnie jest na emeryturze.

Członek Honorowy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Od 2001 r. pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Obecnie jest Prezesem Zarządu. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz Przewodniczącego Zespołu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego.
Jest uczestnikiem i prelegentem wielu konferencji naukowych i branżowych. Zainteresowania koncentruje w zakresie aspektów nowoczesnych metod zarządzania, informatyki oraz historii Polski ery dynastii Jagiellonów.