O kongresie / Relacja

Blisko 300 przedstawicieli branży wodociągowo-kanalizacyjnej zjechało w dniach 28-29 września 2017 r. do Warszawy, gdzie Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zorganizowała już VII edycję Kongresu Wodociągowców Polskich.

Wydarzenie jest organizowane w cyklu trzyletnim, jak więc łatwo policzyć już od 21 lat przyciąga przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zainteresowanych bieżącą sytuacją branży wod-kan i wyzwaniami, które ją czekają. Nieco starsza jest sama Izba – jedyna ogólnopolska instytucja samorządu gospodarczego, reprezentująca i stojąca na straży interesów ponad 480 firm wod-kan, a więc skupiająca 85% rynku wody i ścieków w Polsce. W tym roku IGWP obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia, a mottem przewodnim obchodów tej rocznicy jest hasło „25 lat – czas wykorzystanych szans”. Podczas VII Kongresu Wodociągowców Polskich nie zabrakło wspomnień związanych z historią działalności Izby, wodociągowcy jednak nie unikali rozmów na temat bieżącej sytuacji, w jakiej znalazła się branża, natomiast Kongres tradycyjnie już zwieńczyło wypracowanie wniosków, które są dla tego sektora gospodarki swoistym drogowskazem i wytyczają dalsze kierunki działań.

Laury dla zasłużonych

Te 25 lat to z pewnością czas wykorzystanej szansy – mówił podczas uroczystego otwarcia Kongresu Przewodniczący Rady Izby, dr Tadeusz Rzepecki, który zanotował postęp, jaki dokonał się w branży wod-kan na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza i nawiązał do hasła obchodów jubileuszu 25-lecia Izby. Również Kazimierz Kujda, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreślał dokonania branży na przestrzeni ostatnich lat, mówiąc wprost o sukcesie poszczególnych przedsiębiorstw wod-kan, które przełożyły się na sukces branży – Powiedziałbym, że nie tylko był to ogromny postęp, ale przez 25 lat w sektorze gospodarki wodno-ściekowej dokonała się rewolucja. Wydaje mi się, że w żadnej dziedzinie życia gospodarczego w Polsce nie zrobiono tak wiele. (…) Życzyłbym Państwu, aby następne 25 lat było równie dobre, jak te, które właśnie świętujemy.

Wraz z dr T. Rzepeckim zebranych uroczyście witała Dorota Jakuta, Prezes IGWP: – Woda nie jest produktem handlowym, takim jak każde inne, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie: to cytat z preambuły unijnej ramowej dyrektywy wodnej, który znakomicie oddaje nadrzędną wartość, jaką kieruje się całe nasze środowisko. Jesteśmy dumni, że stoimy na straży tego nieocenionego skarbu, jakim jest woda.

Minione 25 lat to okres rewolucyjnych wręcz przemian branży wod-kan, która wykorzystała swoją szansę na rozwój, dokonała ogromnego postępu technologicznego, osiągając poziom światowy i jak zauważył dr. T. Rzepecki „doganiając Europę”. Podkreślali to wszyscy zaproszeni goście, na czele z doradcę Prezydenta RP Andrzejem Sokalą, który odczytał zgromadzonym list, jaki do braci wodociągowej skierował Andrzej Duda – Jesteśmy świadomi ograniczoności zasobów naturalnych. Racjonalna, zrównoważona gospodarka wodami to zadanie wyjątkowo doniosłe. Polscy wodociągowcy mogą być dumni ze swoich osiągnięć. Infrastruktura wodociągowo-ściekowa jest szczególnie dobrym przykładem udanych, ambitnych inwestycji.

Zgodnie z długoletnią tradycją Kongresu Wodociągowców Polskich uhonorowano osoby, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju sektora wod-kan. Andrzej Sokala, decyzją Prezydenta RP A. Dudy wręczył Srebrny Medal za Długoletnią Służbę Januszowi Dawidziakowi, prezesowi spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja oraz Członkowi Rady IGWP.

Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, który VII Kongresowi Wodociągowców Polskich udzielił swojego Patronatu Honorowego, przyznał także podczas Kongresu Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a otrzymali ją: Paweł Chudziński – Prezes Aquanet S.A. w Poznaniu, Krzysztof Dąbrowski – Prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, Stanisław Drzewiecki – Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., Zbigniew Mróz – Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy oraz Wiesław Pancer – Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.

Medal „Zasłużony dla Izby”

W tym roku Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” postanowiła uhonorować tym szczególnym wyróżnieniem osoby, które w trakcie swej długoletniej służby na rzecz całego środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego szczególnie się wyróżniły. Wśród zasłużonych dla branży znaleźli się:

Maria Bakalarczyk – w latach 2000-2015 r. pracowała jako Główny Specjalista ds. Ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Koordynator prac Zespołów doradczych i specjalistów IGWP (prawny, ekonomiczny, specjaliści branżowi z dziedziny ekonomiczno-księgowej). Wieloletni wykładowca konferencji, seminariów, szkoleń IGWP głównie w obszarach taryfikacji, planowania i rozwiązań finansowo-księgowych. Współautorka, autorka licznych opracowań dla przedsiębiorstw wod-kan m.in.: podręcznika ustalania taryf czy zakładowego planu kont. W okresie swojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, materiałów i publikacji branżowych.

Lucyna Golatowska – Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie; wieloletni ekspert IGWP, członek stałego zespołu IGWP ds. ekonomicznych; członek licznych zespołów eksperckich ds. stanowionego prawa, prelegent branżowych konferencji. Pani Lucyna Golatowska jest także członkiem Rady Biznesu Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW, która to Rada wspiera adaptację programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Beata Jilek – Na stanowisku Prezesa Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji zasiadała ponad 30 lat. Związana z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” od początku jej istnienia. Przez 17 lat brała czynny udział w pracach Izby jako Członek Rady Izby. Aktywnie uczestniczy w życiu Izby, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem; wspiera merytorycznie pracę zespołów eksperckich Izby. W 2017 r. uhonorowana statuetką Summa cum laude przyznawaną przez IGWP za wybitny wkład w rozwój branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Wojciech Jassak – Od 2001 roku Prezes Wodociągów i Kanalizacji w Ełku. Jako wieloletni Członek Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, wspiera branżę w budowaniu warunków jej działania, w kreowaniu pozycji branży. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ryszard Langer – Były wieloletni Prezes Wodociągów Krakowskich, obecnie Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Wieloletni członek Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Wiceprezes Izby. Członek wielu zespołów eksperckich, doradczych, reprezentant branży w kontaktach z przedstawicielami rządu, parlamentu, organizacji gospodarczych i samorządowych.

Henryk Tomaszewski – Od czerwca 1997 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni; wieloletni członek Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Kreator wielu inicjatyw IGWP, aktywny uczestnik procesu legislacyjnego branży, opracowań merytorycznych.

Wśród fanów kranówki

Nie zajmuję się wodociągami, ale jestem fanem kranówki – wyjawił zgromadzonym Tomasz Kammel, moderator pierwszego dnia obrad Kongresu. Fanów kranówki, którzy zajmują się wodociągami nie zabrakło natomiast wśród gości Kongresu, jego wykładowców, uczestników paneli dyskusyjnych i debat, a także na sali kongresowej, szczelnie wypełnionej ludźmi branży. Mieli oni niepowtarzalną okazję, aby podczas dwóch dni kongresowych obrad podzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z historią powstawania Izby i jej działaniami podczas poszczególnych kadencji, a wszystko to w panelu dyskusyjnym pt.: „Rola Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” dawniej i dziś”, w którym udział wzięli założyciele IGWP, jej pierwsi prezesi i ich następcy kontynuujący chlubną tradycję działalności Izby i pracujący na rzecz jej nieustającego rozwoju: Józef Wiśniewski, Roman Wiertelak, Paweł Chudziński, Stanisław Drzewiecki, Antoni Tokarczuk, Dorota Jakuta, Tadeusz Rzepecki. Obecna Prezes IGWP, Dorota Jakuta, podsumowała ten panel następująco: – „Integrując i służąc tworzymy jedność i siłę branży wod-kan w kraju i UE” – to cytat z misji IGWP, stanowiący motto działań Izby. Staramy się z powierzonej roli wywiązywać jak najlepiej. Myślę, że dzisiaj IGWP jest ogólnopolską organizacją rozpoznawalną na mapie gospodarczej kraju, a poprzez nasze członkostwo w EurEau, także w UE. Uczestniczymy w pracach komisji senackich, sejmowych; opiniujemy akty prawne dotyczące branży (np. Prawo wodne); wiele opracowań dotyczących branży jako źródło danych wskazuje IGWP; a nasze wydawnictwa są cenionym źródłem wiedzy. Przedstawiciele Izby są członkami organizacji krajowych: PROŚ; KRGW, KIG i europejskich: członkami EurEau. Na taką pozycję pracowaliśmy 25 lat i jest to praca: byłych i obecnych władz Izby, Rad Izby poszczególnych kadencji, jest to praca wszystkich Członków IGWP.

To również przedstawiciele IGWP, ludzie branży, mocno w niej osadzeni i z nią zżyci ocenili minione ćwierćwiecze z perspektywy Izby. W panelu „25 lat branży wod-kan w ocenie Izby” udział wzięli m.in.: Beata Jilek, Maria Bakalarczyk, Ryszard Langer, Henryk Tomaszewski, Jan Kubień, Józef Natonek, Waldemar Bicz, prof. dr hab. Marek Sozański, prof. dr hab. Marian Kwietniewski, prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. dr hab. Zbigniew Heidrich, Zenon Kiczka – Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej, a także przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i uczestnicy Kongresu. Nestorka wodociągów, długoletnia prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, Beata Jilek, spytana przez moderatora o radę dla kolejnych pokoleń managerów przedsiębiorstw wod-kan podkreślała i ostrzegała, że praca wodociągowca ma charakter misyjny – to ciągła służba na rzecz rozwoju branży, dla dobra społeczności lokalnej i całego kraju. W swych wystąpieniach podkreślali tę prawdę również goście honorowi Kongresu – Mariusz Gajda, Podsekretarz stanu w resorcie Ministerstwa Środowiska oraz Stanisław Gawłowski, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Organizatorzy Kongresu podzielili dwa dni obrad na czas podsumowań dotychczasowych dokonań branży i reprezentującej ją Izby, by kolejnego dnia skupić się na przyszłości sektora wod-kan oraz omówić problematykę legislacyjną najważniejszych dla wodociągowców aktów prawnych. W moderowanym przez dr Krzysztofa Głuca, Dyrektora Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie panelu merytorycznym poświęconym „Przyszłości branży wod-kan” poruszano tematy „Miasto – Idea – w kierunku rozwojowej okrężności” (prof. dr hab. Jerzy Hausner, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), „Uwarunkowania efektywności modeli zarządzania nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną” (dr K. Głuc) oraz „Kierunki rozwoju technologicznego firm wodociągowo-kanalizacyjnych” (dr hab. inż. Stanisław Rybicki, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska). Z kolei moderowany przez Piotra Ziętarę, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie panel „Z nurtem prawa” przyniósł zebranym możliwość wysłuchania wystąpienia „Nowe prawo wodne: system usług wodnych”, które zreferował Andrzej Kulon, Zastępca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska. Prawo wodne widziane oczyma branży wod-kan w referacie „Nowe Prawo wodne a wyzwania branży” przedstawił natomiast prof. dr hab. Bartosz Rakoczy. Nie zabrakło również prelekcji poświęconej „Centralnemu regulatorowi – czego mogą się spodziewać przedsiębiorstwa wod-kan?” (dr Jerzy Baehr i Maciej Szambelańczyk – Kancelaria WKB) oraz Działalności przedsiębiorców w obliczu odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe w aspekcie zmian Kodeksu Karnego zreferowanej przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Wygłoszone prezentacje dostępne są na stronie internetowej Kongresu.

Wnioski kongresowe

Komisja Wniosków Kongresowych, w składzie: Magdalena Pochwalska (Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu), Krzysztof Dąbrowski (Prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu), Roman Wiertelak (Ekspert IGWP, Prezes IGWP w latach 1992-2004), która w trakcie dwudniowych obrad Kongresu bacznie przysłuchiwała się wypowiedziom zaproszonych gości i uczestników paneli dyskusyjnych zwieńczyła Kongres przedstawieniem wniosków płynących z tego wydarzenia w następującym brzmieniu:

Zdaniem Członków IGWP zgromadzonych na jubileuszowym VII Kongresie Wodociągowców Polskich, branża wodociągowo-kanalizacyjna skutecznie odpowiedziała na wzywania rozwojowe ostatnich 25 lat. Dynamicznie prowadzone inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wdrożenie nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz modernizacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami są przykładami efektywnej pracy całej branży.

Działania IGWP wskazują wyraźnie na rosnący poziom integracji środowiska całej branży – w czasie licznych seminariów, konferencji i szkoleń zbliżają się stanowiska różnych przedsiębiorstw, formułowane są bardzo konkretne postulaty i wnioski, które Izba w sposób odpowiedzialny traktuje jako swój drogowskaz dla dalszych działań.

Członkowie IGWP zebrani na jubileuszowym VII Kongresie uznają za ważne, aby sformułować następujące kluczowe wnioski, których realizacja pozwoli na jeszcze skuteczniejsze wypełnianie zadań wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zobowiązują władze IGWP do podjęcia działań w zakresie ich zrealizowania.

I Wnioski do realizacji w okresie 2017-2020

  • Izba powinna podejmować wysiłki na rzecz aktywnego uczestnictwa przedstawicieli przedsiębiorstw w konsultacjach nowych aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy branżowej i przepisów wykonawczych.
  • W ramach swej działalności, przy wykorzystaniu mechanizmów współpracy z administracją państwową i samorządową, Izba podejmować będzie kampanie przygotowujące przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do zakończenia perspektywy finansowania rozwoju ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
  • W związku ze zwiększającym się poziomem zaangażowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kwestie gospodarowania wodami opadowym, Izba prowadzić będzie działania wspierające swych członków w tym zakresie
  • Izba prowadzić będzie działania lobbingowe na rzecz zwiększenie ilości środków finansowych przeznaczanych na dofinansowanie ochrony środowiska poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnych, modernizacji oczyszczalni itp.
  • Ważnym zadaniem dla Izby będzie podejmowanie systematycznych działań w kierunku konsolidacji środowiska, co będzie mieć szczególne znaczenie w związku ze zmianami systemu prawnego warunkującymi działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i koniecznością reprezentowania interesów całej branży.
  • zba zainicjuje podjęcie publicznej debaty, w tym z udziałem Ministerstwo Środowiska, JST, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na temat proponowanych zmian legislacyjnych, celem wypracowania systemu prawa, zabezpieczającego interesy wszystkich interesariuszy – odbiorcom, branży, samorządom i ochronie środowiska.

II Działania bieżące

Izba powinna podjąć negocjacje z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie zapisów nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczących:

  • objęcia ustawą wszystkich podmiotów bez względu na formę organizacyjną, a także hurtowych dostaw wody i odbioru ścieków;
  • wypracowania obiektywnych (techniczno-ekonomicznych) kryteriów, w oparciu o które regulator może obniżyć cenę;
  • zabezpieczenia ustawowego, inflacyjnego przyrostu ceny analogicznie jak w art. 24d ust. 6.

Słowo od organizatora…

Organizator VII Kongresu Wodociągowców Polskich, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, składa gorące podziękowania tym wszystkim, bez których tego wydarzenia nie udałoby się przygotować na tak dużą skalę. Serdecznie dziękujemy Gościom Honorowym, którzy swą obecnością uświetnili obrady Kongresu, a także wszystkim Prelegentom, Przedstawicielom przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, Członkom Izby, znakomitym Naukowcom, którzy zawsze branżę wodociągowo-kanalizacyjną i codzienną pracę Izby wspierają swą wiedzą, radą i autorytetem. Dziękujemy bardzo gorąco wszystkim Uczestnikom, którzy zapragnęli wziąć udział w tym ważnym dla branży wydarzeniu. Specjalne podziękowania należą się również Firmom, których nowoczesne rozwiązania i innowacyjne technologie na co dzień mają wpływ na rozwój branży, a które podjęły rolę Partnerów Kongresu. Są to:

Mecenas Wieczoru – Unisoft

Partnerzy Strategiczni – Diehl Metering, Future Processing, Ekolog, Hawle, Hydro-Top, Instytut Studiów Podatkowych, Piątka, Prodeko Ełk, Sejcom, Uponor,

Partnerzy – Alter, Arcus, AVK Armadan, Ebro Armaturen, Esri, Logic Synergy, Speedmail, Steinzeug-Keramo

Sponsor – Nivus

Dziękujemy również wszystkim mediom branżowym i ogólnopolskim tak za patronat medialny, jak i za udział w konferencji prasowej.

Anna Lembicz, Gł. Specjalista ds. marketingu i PR IGWP