Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy o Prawie wodnym

Głównym przesłaniem i ideą tego wystąpienia będzie wskazanie, jakie potencjalne, praktyczne trudności może dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przynieść ustawa Prawo wodne. W prezentacji Profesora znajdzie się miejsce na omówienie pokrótce katalogu trudności, które zauważa IGWP i które zostały zidentyfikowane podczas szkoleń poświęconych Prawu wodnemu, organizowanych staraniami Izby. Będą one dotyczyły przede wszystkim opłat za usługi wodne, wód opadowych i roztopowych oraz statusu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.